Termes i condicions d'ús / Cessió de drets d’imatge, veu i drets d’explotació

TERMES I CONDICIONS D'ÚS

La Fundació Jaume Bofill vol ser profundament respectuosa amb el dret de les persones a preservar la seva intimitat i privacitat i per això acompleix amb el que disposen la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. La Fundació Jaume Bofill ha adoptat les mesures tècniques i organitzaves necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats de les seves dades personals, complint així amb el que estableix el Reial Decret 1720/2007, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Veure més: Política de privadesa

A. Consentiment exprés per comunicacions electròniques i per a la cessió i la transferència internacional de dades

B. Consentiment exprés per a l'ús de la seva imatge personal o familiar, si vostè facilita fotografies, enregistraments de veu i/o vídeos personals o vol permetre que la seva imatge serveixi per a finalitats promocionals de la Fundació

C. Revocació de Consentiment i altres drets respecte de les dades personals de l'usuari

 

CESSIÓ DE DRETS D'IMATGE, VEU I DRETS D'EXPLOTACIÓ

Els usuaris que enviïn vídeos a l’espai “Qui és qui” autoritzen pel present a la Fundació Jaume Bofill:

1. El tractament i processament de les gravacions d’àudio i vídeo que enregistrin la meva imatge i veu, fetes en el marc de participació en el Portal Educació Demà, per a la seva divulgació i correcta preservació, així com la utilització del meu noms i cognoms, i qualsevol altra dada de caràcter personal que hagi estat sol·licitada per la Fundació Jaume Bofill a aquests efectes.

2. La reproducció, distribució, comunicació pública i visualització de les gravacions esmentades, o parts d’aquestes, sense règim d’exclusiva, en qualsevol format o modalitat d’explotació, en qualsevol país del món sense limitació geogràfica, i per a qualsevol finalitat docent, editorial o de difusió pròpia de la Fundació, inclosa la posada a disposició del públic a Internet o la incorporació en una base de dades d’ús públic o institucional.

3. L’explotació de les gravacions i de l’obra sota qualsevol llicència Creative Commons v.3.0 (jurisdicció espanyola). Aquesta llicència es concedeix per a tot el termini de protecció de l’obra i de les gravacions, i s’atorga sense cap tipus de contraprestació econòmica.S’entén que la utilització de la imatge i veu en relació amb la gravació i els actes d’explotació i difusió autoritzats expressament per aquesta llicència, es durà a terme respectant sempre el dret a l’honor i l’atribució del nom, sense perjudici de les excepcions i restriccions d’ús previstes per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig de 1982, de Protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

Les imatges i altres dades de caràcter personal seran tractades com a dades personals, respecte de les quals es podrà exercir el dret d’accés, rectificació i cancel·lació, d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre de 1999, de Protecció de dades de caràcter personal, adreçant-se a la Fundació Jaume Bofill, C/Provença, 324, 08037 Barcelona.